Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Indoor 3D

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Wedstrijd: De Indoor 3D

1.2 Organisator: Handboogsportvereniging “de Schutroe” en Archery Service Center , statutair gevestigd te Horst, Nederland.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor de wedstrijd heeft ingeschreven en door organisator is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd.

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst

  1. Inschrijving en deelname

2.1 Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk indien de inschrijving via de website www.schutroe.nl volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan. Inschrijving is pas definitief indien de betaling ontvangen is. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan de wedstrijd indien op de dag van het evenement de minimum leeftijd van 10 jaar is bereikt.

2.3 Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd. Voor uitzonderlijke gevallen kan per e-mail een verzoek bij de wedstrijdorganisatie ingediend worden : (indoor3d@schutroe.nl ). De beslissing van de wedstrijdorganisatie over een dergelijk verzoek is bindend.

2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn/haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder toestemming van de organisatie.

2.5 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten de wedstrijd geen doorgang te laten vinden. Reeds voldane inschrijfgelden worden in dat geval gerestitueerd. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid van Organisator ontstaan voor door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de wedstrijd.

  1. Risico, aansprakelijkheid en verzekering

3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei door de deelnemer geleden schade of persoonlijk letsel die de deelnemer lijdt als gevolg van deelname.

3.7 De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de wedstrijd. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.8 De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan de Wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

  1. Portretrecht en persoonsgegevens

4.1 Deelnemer verleent toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de wedstrijd gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

4.2 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail aan de PR-commissie van de Organisator (pr@schutroe.nl ), waarna de Organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten. De deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of dagbladen.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door het Nederlandse recht.

5.2 Alle geschillen welke in verband met deze overeenkomst of uit deze overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – bij uitsluiting worden beslecht door (de President van) de Arrondissementsrechtbank te Roermond behoudens appel en cassatie.